Podmínky užití

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY ONBEE.APP (dříve ONBOARDEE)

Užívání nástroje Onbee.app (Onboardee) nabízeného na webových stránkách www.onbee.app („Služba“) je upraveno těmito podmínkami („Podmínky“). Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb („Smlouva“), která je uzavírána mezi Vámi jako uživatelem Služby („Uživatel“) a společností recruitis.io s.r.o., se sídlem Chmelova 357/2, PSČ 500 03, Hradec Králové, Česká republika, Evropská Unie, IČO: 275 08 391, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 23184, jako poskytovatelem Služby („Poskytovatel“). Nedílnou součástí Smlouvy je též Smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Pokud nebudete souhlasit s Podmínkami, Smlouvou nebo s jakoukoliv jejich částí, není možné, abyste Službu používali.

Vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami stvrzujete, že jste podnikatelem a uzavíráte Smlouvu při své podnikatelské činnosti, a tedy berete na vědomí, že se na Smlouvu nepoužije právní úprava ochrany spotřebitele.

Přijetím těchto Podmínek prohlašujete, že veškeré informace, které Poskytovateli prostřednictvím Služby nebo v její souvislosti poskytnete, jsou pravdivé, přesné a úplné.

V případě, že je Smlouva uzavírána Uživatelem, který je právnickou osobou, osoba jednající za Uživatele-právnickou osobu uzavřením Smlouvy stvrzuje, že (i) je oprávněna jednat za Uživatele-právnickou osobu či jej zastupovat, (ii) jménem Uživatele-právnické osoby přijímá tyto Podmínky a další podmínky Smlouvy a že (iii) veškeré odkazy na Uživatele ve Smlouvě se vztahují na tuto právnickou osobu.

Uživatel odpovídá za veškerou činnost při užívání Služby, která se odehrává v rámci účtu Uživatele. Uživatel tak odpovídá zejména (nikoli však výlučně) za veškerou činnost při užívání Služby konanou zaměstnanci Uživatele, potenciálními zaměstnanci Uživatele, bývalými zaměstnanci, smluvními dodavateli Uživatele, potenciálními smluvními dodavateli Uživatele či bývalými smluvními dodavateli Uživatele, kterým Uživatelem umožnil užívání Služby v rámci svého účtu.  

1.                     Služba

1.1                   Smlouva a Podmínky upravují přístup k webové aplikaci (softwaru skrze webové prostředí) a jejich užívání, jejichž prostřednictvím je Služba používána.

1.2                  Služba zahrnuje veškeré funkcionality dostupné v rámci nástroje Onbee.app (Onboardee), které má Uživatel předplacené či které jsou součástí zvolené zkušební verze Služby.

1.3                  Podmínky dále upravují používání Služby, tedy nástroje Onbee.app (Onboardee), který je cloudovou platformou SaaS pro řízení personálních zdrojů, Uživatelem a jím určenými koncovými uživateli, zejména jeho zaměstnanci, potenciálními zaměstnanci, bývalými zaměstnanci, smluvními dodavateli, potenciálními smluvními dodavateli či bývalými smluvními dodavateli.

1.4                  Smlouva i tyto Podmínky upravují používání Služby nehledě na to, jakým způsobem je ke Službě přistupováno, jako například prostřednictvím internetového prohlížeče, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení připojeného k internetové síti.

1.5                  Uživatel bere na vědomí, že mohou existovat různé verze Služby, v jejichž rámci mohou být Uživatelům dostupné různé funkcionality a vlastnosti Služby, a konkrétní funkcionality dostupné Uživateli závisí na verzi Služby předplacené Uživatelem či zvolené v rámci zkušební verze Služby. Smlouva a tyto Podmínky upravují používání veškerých verzí Služby, není-li mezi Poskytovatelem a konkrétním Uživatelem dohodnuto výslovně jinak. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a podle vlastního uvážení opravit, vylepšit, upravit či doplnit, přidávat nebo odstraňovat části nebo funkce Služby či jinak změnit Službu či webové stránky či jejich části, trvale či dočasně, a to i bez předchozího upozornění. Poskytovatel nenese odpovědnost vůči Uživateli či jakékoliv třetí osobě za žádnou změnu Služby či webových stránek Poskytovatele.

1.6                  Zkušební verze Služby. Poskytovatel může Uživateli umožnit registrovat se ke zkušební verzi Služby. Na základě takové registrace bude Uživateli zpřístupněna zkušební verze Služby v takovém plánu, který Uživatel zvolil při registraci, je-li to možné. Zkušební verze Služby je časově omezená na jeden (1) měsíc od dokončení registrace, pokud Poskytovatel nestanoví jinak. Po uplynutí doby trvání zkušební verze Služby bude Uživateli nabídnuto, že se zkušební verze Služby změní na placenou verzi Služby dle preferencí Uživatele. Pokud se Uživatel rozhodne, že nemá zájem o placenou verzi Služby, bude tato Smlouva ukončena po uplynutí doby trvání zkušební verze a dále po uplynutí třiceti (30) dnů od uplynutí doby zkušební verze Služby v souladu s článkem 4.2 níže.

1.7                   Služba anebo webové stránky Poskytovatele mohou být propojeny s určitými webovými stránkami či službami třetích stran (společně dále jen „Služby třetích stran“). Tyto Služby třetích stran jsou nezávislé na Službě. Uživatel tímto bere na vědomí, že Poskytovatel nemá nad Službami třetích stran žádnou kontrolu. Používání Služeb třetích stran může být upraveno zvláštními podmínkami užití třetích stran. Uživatel je plně odpovědný za to, že se při užívání Služeb třetích stran bude řídit zvláštními podmínkami užití třetí strany, které se na dané Služby třetích stran vztahují. Uživatel bere dále na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za dostupnost Služeb třetích stran a neschvaluje ani neodpovídá za žádné zboží, produkty, služby, reklamy, jakékoli materiály či obsah, které jsou dostupné v rámci Služeb třetích stran anebo jejich prostřednictvím.

1.8                  Služba může zahrnovat také další doplňkové služby, které si Uživatel předplatí přímo od Poskytovatele nebo jeho prostřednictvím („Doplňkové služby“). Používání Doplňkových služeb či některých z nich může být upraveno zvláštními podmínkami užití. Uživatel je povinen se takovými zvláštními podmínkami užití řídit, pokud používá Doplňkové služby, a tyto zvláštní podmínky se předplacením Doplňkových služeb stávají nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi Podmínkami a zvláštními podmínkami užití mají přednost zvláštní podmínky užití.

1.9                  Dostupnost Služby. Poskytovatel vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby byla Služba dostupná v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu. Dostupnost a funkčnost Služby nebo webových stránek Poskytovatele však závisí na různých faktorech. Poskytovatel nezaručuje, že Služby nebo webové stránky Poskytovatele budou fungovat nebo budou vždy dostupné bez narušení nebo přerušení nebo že budou chráněny před neoprávněným přístupem či budou bez jakýchkoli chyb. Služba nemusí být dostupná zejména v případě (i) plánované odstávky, o které Poskytovatel informuje Uživatele s dostatečným předstihem a kterou naplánuje tak, aby co nejméně narušovala běžné užívání Služby, (ii) nezbytné aktualizace Služby pro účely zajištění její bezpečnosti a integrity, (iii) jakékoliv nedostupnosti Služby způsobené okolnostmi, nad kterými nemá Poskytovatel kontrolu, zejména (nikoliv však výlučně) v důsledku zásahu vyšší moci, vládních opatření, přírodních katastrof, požárů, pandemií, občanských nepokojů, teroristických činů, války, stávek nebo výluk, selhání internetových služeb nebo kybernetických útoků na Službu. Poskytovatel nenese odpovědnost vůči Uživateli či jakékoliv třetí osobě za pozastavení či přerušení dostupnosti Služby či webových stránek a neodpovídá za jakoukoli újmu, která mohla vzniknout tím, že Služba nebyla dostupná.

1.10                Podpora. Poskytovatel poskytuje základní podporu v souvislosti s používáním Služby skrze elektronickou příručku na adrese help.onbee.app, a to bez dalších poplatků. Rozšířená podpora se řídí zvoleným cenovým plánem, který si Uživatel vybral. Rozšířená podpora bude Uživateli dostupná každý pracovní den od 9:00 do 16:00 hodin středoevropského času (Central European Time (CET), UTC +1), prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese help@onbee.app. Základní podpora je poskytována v českém a anglickém jazyce.

1.11             Bezpečnost Služby. Poskytovatel udržuje obchodně přiměřená bezpečnostní opatření, administrativní, fyzické i technické povahy, aby zajistil bezpečnost Služby a veškerých uložených informací a dat, včetně informací a dat nahraných Uživatelem.

2.                    Prohlášení a závazky Uživatele

2.1                  Po celou dobu užívání Služby Uživatel prohlašuje, že:

(a)           je plně oprávněn uzavřít Smlouvu a souhlasit s těmito Podmínkami a že neexistuje žádné omezení, smluvní závazek nebo povinnost uložená právními předpisy, která by Uživateli bránila v plnění jeho povinností dle Smlouvy;

(b)           dodržuje a bude dodržovat veškeré platné právní předpisy a požadavky týkající se používání Služby;

(c)           používání Služby nebylo Uživateli dříve zablokováno, pozastaveno nebo ukončeno z jiného důvodu než z důvodu nezaplacení předplatného Služby.

2.2                  Po celou dobu užívání Služby se Uživatel zavazuje, že neporuší žádnou z podmínek Smlouvy.

2.3                  Software (definován v článku 7.1 níže) a Službu může Uživatel užívat pouze takovým způsobem, který bude možné považovat za přiměřený, obvyklý a nezneužívající práva ani oprávněné zájmy Poskytovatele. Zaznamená-li Poskytovatel pokus o narušení stability, bezpečnosti nebo integrity Software či Služby z Účtu Uživatele, je oprávněn daný Účet nebo Účty zablokovat. Porušení podmínek užití dle tohoto článku je považováno za závažné porušení Smlouvy.

3.                    Účet

3.1                  Pro využívání Služby, včetně zkušební verze Služby, je nutné vytvořit uživatelský účet, který je zabezpečen uživatelským jménem a heslem („Účet“), nebo se Uživatel může přihlašovat přes účty třetích stran, takzvané Single sign-on („SSO“), které Uživateli umožňují znepřístupnit Službu Poskytovatele skrze nezávislý management uživatelů.

3.2                  V rámci Účtu je Uživatel oprávněn vytvořit podúčty pro své zaměstnance, potenciální zaměstnance, bývalé zaměstnance a smluvní dodavatele (všichni společně „Koncoví uživatelé“ či každý jednotlivě „Koncový uživatel“), kterým Uživatel umožní využívat část Služby svým jménem („Podúčty“). Každý Podúčet je zabezpečený svým vlastním uživatelským jménem a heslem, ledaže je využíváno SSO. Uživatel je oprávněn vytvořené Podúčty kdykoliv dle svého uvážení odstranit.

3.3                  Pro užívání Služby si může Uživatel vybrat volnou (neobsazenou) subdoménu, na které bude jeho Účet dostupný a na které se budou Koncoví uživatelé přihlašovat. Subdoména může znít například následovně: obchodnifirma.onbee.app. Uživatelé jsou plně odpovědní za to, že vybraná subdoména nebude porušovat práva duševního vlastnictví. Jméno subdomény není možné si blokovat ani nárokovat déle než po dobu, kdy je účinná Smlouva. Po jejím ukončení si tuto subdoménu mohou vybrat jiní Uživatelé pouze za předpokladu, že tím nedojde k porušení práv duševního vlastnictví, za což jsou Uživatelé plně odpovědní.

3.4                  Uživatel a Koncoví uživatelé jsou odpovědní za zachování důvěrnosti svého Účtu, uživatelského jména a hesla a nesmí tyto informace sdělit žádné jiné osobě či subjektu, kolegovi či zaměstnavateli, a to i přesto, že by se osoba požadující sdělení uživatelského jména či hesla představila jako zástupce Poskytovatele. Uživatel a Koncoví uživatele berou na vědomí, že Poskytovatel pro poskytovaní Služby nepotřebuje znát heslo Uživatele ani Koncového uživatele, pouze jejich uživatelské jméno. Tímto ustanovením není dotčena skutečnost, že Uživatel-právnická osoba je při správě svého Účtu zastoupen svým pověřeným zaměstnancem, a tedy není porušením tohoto ustanovení, pokud pověřený zaměstnanec Uživatele-právnické osoby zná uživatelské jméno a heslo k Účtu svého zaměstnavatele (Uživatele-právnické osoby), a to za předpokladu, že Uživatel-právnická osoba zaváže takového pověřeného zaměstnance k zachování důvěrnosti těchto informací. Uživatel-právnická osoba bere na vědomí, že za užívání Účtu pověřeným zaměstnancem plně odpovídá.   

3.5                  Uživatel se zavazuje, že neposkytne přístup ke Službě žádné jiné osobě pomocí svého Účtu, ať už bezplatně či za úplatu. Tím není dotčeno oprávnění Uživatele-právnické osoby umožnit přístup ke Službě pověřenému zaměstnanci, za jehož užívání Účtu Uživatel plně odpovídá.

3.6                  Uživatel a Koncoví uživatelé se zavazují, že své uživatelské jméno a heslo budou vždy vyplňovat pouze na doméně Onbee.app, a to z důvodu zachování bezpečnosti svého Účtu a Podúčtů. V případě, že by Uživatel či Koncový uživatel zadal své uživatelské jméno a heslo na jiné doméně, a to zejména na doméně, která byla vytvořena jako napodobenina domény Onbee.app za účelem vylákání uživatelského jména a hesla od Uživatelů a Koncových uživatelů, je Uživatel či Koncový uživatel povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele, který jeho Účet či Podúčet na jeho žádost zablokuje. 

3.7                  Uživatel se zavazuje, že neprodleně informuje Poskytovatele o jakémkoliv neoprávněném přístupu k Účtu či Podúčtům, uživatelským jménům nebo heslům nebo jejich použití nebo o jakémkoliv jiném porušení bezpečnosti, o kterém se dozvěděl, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v článku 11 níže.

3.8                 Uživatel odpovídá za veškerou činnost při užívání Služby, která se odehrává v rámci Účtu. Uživatel tak odpovídá zejména (nikoli však výlučně) za veškerou činnost v rámci Podúčtů při užívání Služby ze strany Koncových uživatelů, kterým Uživatel umožnil užívání Služby vytvořením Podúčtů.  

3.9                  Dodržování bezpečnosti. Uživatel byl seznámen, že Účet a v něm uložená data jsou zabezpečena uživatelským jménem a heslem, pokud není použito SSO, přesto musí Uživatel dbát (a zavazuje se, že Koncoví uživatelé ve vztahu k Podúčtům budou dbát) zejména těchto bezpečnostních opatření:

(i)            Uživatel (či Koncový uživatel) se nesmí přihlašovat do Účtu (či Podúčtů) na veřejné Wi-Fi síti, nebo jakékoli Wi-Fi síti, která je nezabezpečená heslem,

(ii)           Uživatel (či Koncový uživatel) nesmí ukládat uživatelské jméno a heslo do paměti prohlížeče nebo nezabezpečených nástrojů pro automatické vyplňování uživatelského jména a hesla,

(iii)         Uživatel (či Koncový uživatel) musí zamezit jakýmkoli způsobům odpozorování uživatelského jména a hesla při fyzickém kontaktu s jinou osobou,

(iv)         Uživatel (či Koncový uživatel) nesmí své uživatelské jméno a heslo sdělit nikomu jinému a musí ho chránit,

(v)           Uživatel (či Koncový uživatel) nesmí nikdy vyplňovat heslo nebo se přihlašovat po kliknutí na odkaz z e-mailu, který by k tomu vyzýval, byť nepřímo,

(vi)         Uživatel (či Koncový uživatel) nesmí nikdy vyplňovat heslo nebo se přihlašovat na jiné doméně, než je Onbee.app, a to i přesto, že bude změněno třeba jen jedno písmeno v doméně včetně její koncovky „.app“, a

(vii)        Uživatel (či Koncový uživatel) nesmí poskytovat či sdělovat své heslo komukoliv po telefonu nebo e-mailu, a to i přesto, že se osoba požadující sdělení hesla představí jako zástupce či zaměstnanec Poskytovatele.

Pokud by došlo z některého z výše uvedených důvodů nebo jim podobných, k zneužití uživatelského jména a hesla, je si Uživatel vědom, že plně zodpovídá za narušení bezpečnosti a zneužití veškerých dat uložených v systému, a Poskytovatel tak nemůže nést žádnou odpovědnost za případný únik, nebo zneužití dat nepovolanou osobou.

V případě, že by došlo k výše uvedeným ohrožením bezpečnosti, je Uživatel povinen neprodleně a bez odkladu změnit své heslo, a učinit tak v zabezpečené síti. Uživatel se zavazuje, že dotčení Koncoví uživatelé neprodleně a bez odkladu změní své uživatelské jméno a heslo k dotčeným Podúčtům, a že tak učiní v zabezpečené síti.

3.10               Minimální SW a HW požadavky. Pro správné fungování Služby je třeba používat běžně využívaný internetový prohlížeč (například Google Chrome, MS Edge, Safari, Firefox), jehož verze není starší než tři (3) roky. Dále je třeba používat běžný, funkční počítač, který je připojen do sítě, a internet se stabilní minimální rychlostí 5 Mb/s (upload i download).

4.                    Trvání Smlouvy a předplatného Služby

4.1                  Uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Uživatelem dokončena objednávka placené Služby či je dokončena registrace k její zkušební verzi. Podmínkou pro dokončení objednávky či registrace je přitom udělení souhlasu Uživatele s Podmínkami.  

4.2                  Trvání Smlouvy. Smlouva zůstává účinná po dobu, po kterou má Uživatel aktivní předplacené Služby či má aktivní zkušební verzi Služby, a dále po dobu třiceti (30) dnů od ukončení předplacené Služby či její zkušební verze. Tím nejsou dotčena ustanovení článku 5.6.4 a článku 5.7 níže.

4.3                  Doba trvání předplatného. Období zakoupeného předplatného počíná běžet dnem, který je uveden v objednávce, a pokračuje po celou dobu předplatného, kterou Uživatel v objednávce zvolí. Předplatné Služby může být jednoměsíční nebo roční. Dobu trvání předplatného může Uživatel kdykoliv změnit změnou v nastavení systému Služby. Předplatné se automaticky obnovuje tak, jak je popsáno v článku 4.4 níže.

4.4                  Automatické obnovení předplatného. Předplatné Služby se automaticky obnovuje na stejné období, které bylo Uživatelem zvoleno v objednávce. Uživatel je oprávněn se rozhodnout, že si nepřeje, aby došlo k automatické obnově předplatného v nastavení systému Služby. Pokud Uživatel nestihne zrušit automatické obnovení předplatného, není možné nárokovat vrácení již zaplacené ceny předplatného.

4.5                  Zrušení předplatného či zkušební verze Služby. Za řádné zrušení předplatného Služby či zkušební verze Služby odpovídá výlučně Uživatel. Předplatné Služby je možné zrušit v rámci nastavení systému Služby. Následky zrušení předplatného Služby či zkušební verze Služby jsou upraveny v článku 12.1.1 níže.

4.6                  Pozastavení a ukončení Služby. Poskytovatel je oprávněn na základě svého uvážení okamžitě pozastavit nebo ukončit přístup Uživatele ke Službě, pokud Uživatel poruší Smlouvu. V případě, že dojde ke zrušení předplatného nebo k pozastavení nebo ukončení přístupu Uživatele ke Službě dle tohoto článku, již zaplacená cena předplatného se nevrací.

4.7                  Stahování a smazání dat. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu bude mít Uživatel možnost stáhnout data a informace poskytnuté, zadané nebo nahrané Uživatelem nebo jeho jménem do databáze Uživatele v rámci Služby („Data“), a to po dobu třiceti (30) dnů od data ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Poskytovatel veškerá Data uložená ve Službě vymaže na základě pokynu Uživatele. Nedá-li Uživatel pokyn k odstranění Dat do šedesáti (60) dnů od data ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, Poskytovatel veškerá Data uložená ve Službě vymaže.  

5.                    Cena předplatného a platební podmínky

5.1                  Cena předplatného Služby. Cena předplatného Služby je uvedena v ceníku na webových stránkách Poskytovatele (https://www.onbee.app/cz/#price) („Ceník”).  Cena předplatného Služby se liší dle doby trvání předplatného Služby a dále dle zvoleného plánu Služby, které se liší dle počtu uživatelů, velikosti datového úložiště a dalších parametrů uvedených v Ceníku. Zvolený plán Služby může Uživatel kdykoliv změnit změnou v nastavení systému Služby.

5.2                  Úpravy cen předplatného Služby. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit cenu předplatného nebo jeho části nebo zavést nové poplatky nebo platby („Změna ceny“). Na Změnu ceny se uplatní úprava změny Podmínek dle článku 9.1 Podmínek níže.

5.3                  Poplatky a daně. Veškeré ceny předplatného uvedené v Ceníku jsou konečné, jedná se tedy o takové ceny předplatného, které je Uživatel povinen v souladu s tímto článkem 5 Poskytovateli uhradit.

5.3.1              Pokud je Uživatel registrován jako plátce daně z přidané hodnoty v České republice, ceny předplatného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, která bude vyčíslena na daňovém dokladu.

5.3.2             Pokud je Uživatel registrován jako plátce daně z přidané hodnoty v jiném členském státě Evropské unie a jsou splněny podmínky pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, je Uživatel povinen daň z přidané hodnoty odvést v jiném členském státě Evropské unie dle příslušných právních předpisů. V případě uvedeném v tomto odstavci jsou ceny předplatného uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

5.3.3             Pokud Uživatel, který je z České republiky nebo z Evropské unie, není registrován jako plátce daně z přidané hodnoty v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, ceny předplatného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, která bude vyčíslena na daňovém dokladu.

5.3.4             Pokud se Uživatel nachází mimo Evropskou unii, nemá v Evropské unii sídlo ani provozovnu, a není povinen odvést daň z přidané hodnoty v České republice ani v žádném jiném členském státě Evropské unie dle příslušných právních předpisů, ceny předplatného jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. 

5.4                  Za částečné měsíce užívání Služby se Uživateli nevracejí žádné peněžní prostředky ani jiné protiplnění.

5.5                  Způsoby úhrady. Cenu předplatného za Službu je možné hradit:

(a)           platební kartou,

(b)           převodem na bankovní účet.

5.6                  Platební karta. Pokud Uživatel zvolí platbu ceny předplatného platební kartou:

5.6.1              Do systému Poskytovatele zadá Uživatel údaje o platební kartě, které se v systému Poskytovatele neukládají, ale jsou ukládány u třetí strany, která platební bránu pro Poskytovatele zajišťuje. Platební bránu pro Poskytovatele zajišťuje společnost Stripe Payments Europe, Limited (www.stripe.com). Uživatel dává tímto Poskytovateli právo si automaticky strhávat výši ceny předplatného, která je dána dobou trvání předplatného zvoleného Uživatelem, platným Ceníkem a nastaveným plánem Uživatele. Po každém provedení platby, tj. po každém stržení částky z platební karty, vystaví Poskytovatel do pěti (5) pracovních dní daňový doklad a uloží jej v nastavení Služby v rámci Účtu Uživatele, kde bude pro Uživatele dostupný ke stažení nejméně po dobu třiceti (30) dnů od jeho uložení, případně bude na žádost Uživatele zaslaný na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v nastavení Služby.

5.6.2             V případě měsíčního předplatného bude Uživateli z platební karty každý měsíc stržena částka odpovídající ceně měsíčního předplatného dle zvoleného plánu Služby a dle platného Ceníku.

5.6.3             V případě ročního předplatného bude Uživateli stržena na počátku každého kalendářního roku stržena částka odpovídající ceně ročního předplatného dle zvoleného plánu Služby a dle platného Ceníku.

5.6.4             Pokud nebude moci být z platební karty stržena odpovídající částka, zašle Poskytovatel Uživateli upozornění a Uživatel bude moci aktualizovat své platební údaje nebo bude Uživatel oprávněn zvolit jiný způsob platby předplatného. V případě, že nedojde k úhradě předplatného do čtrnácti (14) dnů od upozornění Uživatele dle tohoto ustanovení, je Poskytovatel oprávněn pozastavit přístup Uživatele ke Službě. Pro obnovení přístupu ke Službě bude muset dojít k úhradě předplatného. Nedojde-li k úhradě předplatného do třiceti (30) dnů od upozornění Uživatele dle tohoto ustanovení, jsou poskytování Služby a tato Smlouva ukončeny.

5.7                  Převod na bankovní účet. V případě, že Uživatel zvolí platbu ceny předplatného převodem na bankovní účet, Poskytovatel vystaví daňový doklad (fakturu) a zašle jej Uživateli na e-mailovou adresu sdělenou Uživatelem nejpozději do patnáctého (15.) dne měsíce následujícího po měsíci, za který je cena předplatného účtována. Daňový doklad bude ve lhůtě uvedené v předchozí větě rovněž uložen v nastavení Služby v rámci Účtu Uživatele, kde bude pro Uživatele dostupný ke stažení nejméně po dobu třiceti (30) dnů od jeho uložení. Cena předplatného dle faktury je splatná nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího vystavení. Nedojde-li k úhradě ceny předplatného do třiceti (30) dnů ode dne její splatnosti, jsou poskytování Služby a tato Smlouva ukončeny.

5.8                  Uživatel uzavřením Smlouvy souhlasí s vystavením, doručením a použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

6.                    Data

6.1                  Data uložená při užívání Služby náleží Uživateli a Uživatel je za jejich obsah odpovědný. Uživatel bere na vědomí, že nese výhradní odpovědnost za Data a veškeré své údaje a informace a za jejich použití a za důsledky jejich poskytnutí, zveřejnění a jejich použití v rámci Služby jakýmkoliv způsobem. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za Data. Poskytovatel není povinen kontrolovat, prověřovat nebo upravovat Data. Poskytovatel si však vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odstranit či zablokovat i bez předchozího upozornění Data, která porušují podmínky Smlouvy nebo platné právní předpisy.

6.2                  Uživatel bere na vědomí, že poskytovaná Služba nenahrazuje evidenci údajů o zaměstnancích, potenciálních či bývalých zaměstnancích dle platných právních předpisů. Uživatel je plně odpovědný za to, že bude dodržovat povinnost uchovávat údaje o zaměstnancích, potenciálních či bývalých zaměstnancích způsobem a formou požadovanou dle platných právních předpisů, které se na Uživatele vztahují. Poskytovatel není nikterak odpovědný za evidenci údajů o zaměstnancích, potenciálních či bývalých zaměstnancích Uživatele.

6.3                  Uživatel je povinen zajistit, že při používání Služby dodržuje a respektuje práva třetích osob i Poskytovatele, včetně práv duševního vlastnictví a práva na ochranu osobních údajů a soukromí, a to i v souvislosti s Daty, které Uživatel nahraje v rámci Služby nebo jinak Poskytovateli poskytne. Uživatel je výhradně odpovědný za získání příslušného právního titulu k poskytnutí a nahrání osobních údajů v rámci Služby a je odpovědný za dodržování příslušných předpisů na ochranu osobních údajů.

6.4                  Uživatel prohlašuje, že je oprávněným nositelem práv k Datům, která nahrává v rámci Služby, nebo že má (a po celou dobu bude mít) veškerá potřebná oprávnění, licence, práva, souhlasy či povolení od jiných nositelů práv k Datům. Uživatel prohlašuje, že Data neporušují práva třetích osob, zejména práva na ochranu osobních údajů a soukromí a práva duševního vlastnictví.

6.5                  Uživatel se zavazuje, že Data, která nahraje nebo poskytne v rámci Služby, nebudou obsahovat:

(a)           protiprávní, výhrůžný, podvodný, nenávistný, diskriminační, pomlouvačný, obtěžující, urážlivý, neslušný, hanlivý, vulgární, pornografický či jinak nevhodný (dle uvážení Poskytovatele) obsah;

(b)           nevyžádaný obsah, jako je spam, nevyžádané propagační akce, reklamy či soutěže;

(c)           obsah, který nabádá k trestné činnosti nebo činnosti, která by mohla představovat přestupek či civilní delikt;

(d)           obsah, který by mohl důvodně ohrozit bezpečnost, život či zdraví třetích osob; ani

(e)           obsah, který porušuje dobré mravy.

6.6                  Poskytovatel prohlašuje, že jsou Data proti ztrátě, narušení či neoprávněnému přístupu řádně zabezpečena a jejich záloha je spuštěna pravidelně každý den po půlnoci a následně uchována šestnáct (16) dnů s garancí sedmi (7) dnů obnovy. V případě narušení bezpečnosti na straně Poskytovatele má Uživatel právo o takovou zálohu zažádat.

6.7                  Účelem Služby je pouze zprostředkovat Uživateli nové možnosti vytváření a využití jeho Dat. Poskytovatel neodpovídá za archivaci Dat. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou narušením bezpečnosti nebo integrity Dat. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, újmu, náklady nebo výdaje, které mohou Uživateli vzniknout nebo které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s nahráním nebo poskytnutím Dat, a Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost vůči třetím osobám za obsah nebo správnost jakýchkoli Dat.

6.8                 Poskytovatel není oprávněn přistupovat k Datům Uživatele, ledaže to je nutné k poskytování Služby, předcházení nebo řešení servisních nebo technických potíží Služby nebo pokud jej o to požádá Uživatel, zejména v souvislosti s využitím zákaznické podpory. 

6.9                  Poskytovatel není oprávněn zveřejnit Data Uživatele, s výjimkou případů, kdy je povinen tak učinit podle platných právních předpisů, kdy tak činí na ochranu svých práv nebo práv třetích osob nebo kdy k tomu Uživatel udělí písemný souhlas. V případě, že je Poskytovatel povinen či oprávněn zveřejnit údaje Uživatele, oznámí to Uživateli, pokud možno předem, pokud to není zakázáno platnými právními předpisy.

7.                    Práva duševního vlastnictví

7.1                   Práva na používání Služby. Během trvání předplatného Služby poskytuje Poskytovatel Uživateli omezené, osobní, odvolatelné (dle uvážení Poskytovatele), nepřenosné, nepřevoditelné, nesublicencovatelné a nevýhradní právo na přístup a používání hostovaných softwarových produktů a související dokumentace, které jsou součástí Služby, a všech modifikací a/nebo vylepšení výše uvedeného (společně „Software“), konkrétně k otevírání, zobrazování, spouštění a používání Služby a prostřednictvím Účtu, v souladu s těmito Podmínkami, prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiného zařízení, které Uživatel vlastní nebo ovládá, a to pro interní obchodní účely Uživatele („Licence“). Licence se uděluje bez územního omezení bezúplatně na celou dobu trvání Smlouvy a vztahuje se i na veškeré aktualizace Služby. Licence bez dalšího zaniká společně s ukončením Smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu.

Žádné ustanovení Smlouvy nezavazuje Poskytovatele k tomu, aby Uživateli nebo jakékoliv třetí osobě zpřístupnil jakékoliv kopie počítačových programů nebo objektového či zdrojového kódu Softwaru. Uživatel souhlasí s tím, že bude Službu používat v souladu se všemi platnými právními předpisy, které se na něj a na používání Služby vztahují.

7.2                  Práva duševního vlastnictví Poskytovatele. Služba, Software, zdrojový a objektový kód, interaktivní funkce, algoritmy, technická data, uživatelské rozhraní, webové stránky Poskytovatele (včetně jejich vzhledu), design, grafika, loga, obrázky, ikony, jakož i jejich výběr, sestavení a uspořádání, know-how a obchodní tajemství a veškerá práva duševního vlastnictví, která se k nim vztahují, mimo jiné včetně ochranných známek a autorských děl, ať už jsou registrovány nebo ne, jsou majetkem Poskytovatele nebo na ně má Poskytovatel licenci a podléhají autorským právům a případně jiným příslušným právům duševního vlastnictví. Poskytovatel si ponechává veškerá zde uvedená práva k Softwaru, Službě, webovým stránkám Poskytovatele nebo s nimi související, včetně práv duševního vlastnictví k nim.

Uživatel Smlouvou nabývá pouze právo k přístupu a používání Software. Všechna autorská a obdobná práva v rámci Služby náleží Poskytovateli, a to v nezměněné podobě i v tom případě, kdy by byly na žádost Uživatele změněny, rozšířeny nebo spojeny se softwarovými produkty Uživatele nebo třetích osob.

7.3                  Výkonnostní údaje. Poskytovatel vlastní a ponechává si veškerá práva ke všem výkonnostním údajům souvisejícím s používáním Služby. Výkonnostní údaje jsou anonymizované informace; výkonnostní údaje nespadají do definice pojmu Data dle těchto Podmínek. Poskytovatel je oprávněn shromažďovat, používat a zveřejňovat výkonnostní údaje pro komerční účely, včetně propagace a marketingu svých produktů a optimalizace používání Softwaru, přičemž takové použití a zveřejnění výkonnostních údajů nebude obsahovat žádné osobní ani jiné identifikační údaje Uživatelů a nebude obsahovat žádná Data. Výkonnostními údaji může být například počet registrovaných Koncových uživatelů za veškeré Uživatele či počet použitých adaptačních plánů za veškeré Uživatele.

7.4                  Na základě Smlouvy se neposkytují žádná práva ani licence k ochranným známkám Poskytovatele (registrovaným či nikoliv) užívaných v rámci Služby, na webových stránkách Poskytovatele nebo v souvislosti s jinými produkty či službami Poskytovatele. Uživatel se zavazuje, že nebude žádné z ochranných známek Poskytovatele užívat.

7.5                  Poskytovatel je oprávněn užívat logo, název a obchodní firmu Uživatele pro účely reference na svých webových stránkách a v propagačních materiálech. V případě, že Uživatel nesouhlasí s užitím výše uvedených atributů nebo si nepřeje být uveden jako referenční zákazník Poskytovatele, informuje o této skutečnosti Poskytovatele
e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v článku 11 níže.  

7.6                  Neoprávněné užití Služby. Uživatel nesmí:

(a)           v rámci či prostřednictvím používání Služby nahrávat, přenášet nebo jinak šířit jakýkoli obsah, který je nezákonný, hanlivý, obtěžující, podvodný, obscénní, výhrůžný, urážlivý, nenávistný, diskriminační, vědomě nepravdivý nebo zavádějící, obsahuje viry nebo obsahuje, přenáší nebo aktivuje jakýkoliv škodlivý kód, porušuje práva na ochranu osobních údajů nebo soukromí třetí osoby nebo práva duševního vlastnictví třetí osoby, nebo je (podle uvážení Poskytovatele) jinak nevhodný;

(b)           poskytovat falešné identifikační údaje za účelem získání přístupu ke Službě nebo jejich používání;

(c)           pokoušet se získat neoprávněný přístup ke Službě nebo Softwaru nebo narušovat jejich řádné fungování, zejména se nesmí pokoušet obcházet bezpečnostní, licenční nebo jiné ochranné mechanismy, manipulovat se Službou nebo Softwarem nebo jakoukoli související webovou stránkou, počítačovým systémem, serverem nebo jiným zařízením připojeným k internetu, nabourávat se do nich nebo je jinak narušovat;

(d)           užívat Službu jakýmkoliv protiprávním způsobem nebo způsobem, který porušuje práva třetích osob;

(e)           užívat Službu k podvodnému nebo (podle uvážení Poskytovatele) nevhodnému účelu;

(f)            užívat Službu způsobem a k účelu, ke kterému nejsou určeny, a to podle uvážení Poskytovatele;

(g)           obcházet nebo narušovat jakékoli bezpečnostní zařízení či prvky nebo technické prostředky ochrany používané Službou;

(h)           pokoušet se zjistit nebo získat přístup ke zdrojovému kódu Softwaru nebo se pokoušet dešifrovat, dekódovat, dekompilovat, rekonstruovat, disasemblovat, extrahovat, vymazat, změnit nebo zpětně analyzovat jakýkoli Software či zasahovat do vnitřní struktury Služby či vytvářet úpravy Služby a tyto úpravy dále šířit, včetně, nikoliv však výlučně za účelem (i) vytvoření konkurenčního produktu nebo služby, (ii) vytvoření produktu využívajícího podobné myšlenky, vlastnosti, funkce nebo grafiku Služby, nebo (iii) kopírovat jakékoli myšlenky, vlastnosti, funkce nebo grafiku Služby;

(i)            přistupovat k Softwaru či Službě nebo je používat, aby Uživatel vyvinul konkurenční produkt nebo služby, ani za tímto účelem nesmí s třetí osobou uzavírat smlouvu;

(j)            duplikovat, vytvářet odvozená díla, reprodukovat nebo využívat jakoukoli část Služby bez výslovného písemného předchozího souhlasu Poskytovatele;

(k)           upravovat, přizpůsobovat, editovat, měnit, zkracovat, překládat nebo jinak měnit obsah Služby;

(l)            pomocí jakéhokoliv automatizovaného zařízení nebo manuálního procesu sledovat, navštěvovat nebo kopírovat obsah Služby, systematicky shromažďovat jakákoliv data ze Služby, pokud to není povoleno ve Službě nebo písemně předem povoleno Poskytovatelem, tím není dotčeno oprávnění Uživatele kopírovat nebo exportovat Data, která do databáze Služby nahrál nebo jinak poskytl;

(m)         půjčovat, pronajímat, distribuovat, šířit, sdílet, převádět nebo prodávat zcela nebo zčásti Službu nebo její části, nebo práva z Licence dále sublicencovat či postupovat jiným osobám nebo jinak umožnit třetím osobám užití Služby nebo její části;

(n)           odstraňovat nebo upravovat jakákoliv loga, ochranné známky, oznámení o autorských právech, patentech nebo jiná označení či oznámení, která jsou uvedena v rámci Softwaru nebo jsou uvedena v souvislosti se Službou;

(o)           pokoušet se obejít nebo obejít jakákoli pravidla používání Služby;

(p)           vkládat programovací kód (tvz. Skript) do dostupných polí ve Službě;

(q)           provádět penetrační a jiné bezpečnostní testy bez předchozího schválení Poskytovatele;

(r)            jakkoli zatěžovat výkon různými automatizovanými nebo robotickými nástroji či softwary;

(s)           používat pluginy do prohlížečů (tzv. extensions), které by do systému Služby jakkoli zasahovali;

(společně „Neoprávněné užití“).

Uživatel nesmí takové Neoprávněné užití Služby podporovat, povolovat, ani jej umožnit třetí osobě.

7.7                  Zpětná vazba. V případě, že Uživatel poskytne Poskytovateli zpětnou vazbu v jakékoliv podobě týkající se Služby, včetně návrhů na zlepšení Služby („Zpětná vazba“), stává se taková Zpětná vazba výlučným majetkem Poskytovatele, Uživatel na Poskytovatele postupuje veškerá případná práva ke Zpětné vazbě, která by Uživatel nebo jeho zaměstnanci či osoby v podobném postavení mohli mít, a Uživatel se vzdává jakýchkoliv svých případných práv ke Zpětné vazbě. Poskytovatel může takovou Zpětnou vazbu využívat jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodné. Uživatel se zavazuje, že neposkytne žádnou Zpětnou vazbu, která by podléhala jakýmkoliv právům třetích osob nebo jiným omezením.

8.                    Záruka a omezení odpovědnosti Stran

8.1                  Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku ve vztahu ke Službě.

8.2                 Poskytovatel a Uživatel (společně „Strany“) omezují výši své odpovědnosti za škodu vzniklé v souvislosti se Smlouvou na částku ve výši na desetinásobek ceny předplatného Služby, které má daný Uživatel ke dni vzniku příslušné škody předplaceno. Omezení odpovědnosti za škodu Stran se vztahuje na jakoukoli škodu (skutečnou škodu i ušlý zisk), bez ohledu na to, jak škoda vznikla, nebo důvod, ze kterého vznikla, zda vznikla Straně či třetí osobě či zda byla Strana na možnost vzniku takové škody upozorněna. Omezení odpovědnosti za škodu Stran se tedy vztahuje i na škodu vzniklou kterékoliv ze Stran v důsledku uložení pokuty orgánem veřejné moci. Strana nebude na základě této Smlouvy povinna zajistit náhradní plnění, ani jakoukoli náhradu za ztrátu Dat či nést jiný obdobný negativní následek. Limitace odpovědnosti Stran se nevztahuje na případy, kdy by šlo o škodu způsobenou úmyslně, z hrubé nedbalosti nebo porušením dobrých mravů, ledaže tím Strana vykonává své právo.

9.                    Změna Podmínek

9.1                  Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit či upravit. Pokud bude taková změna provedena, zveřejní Poskytovatel nové znění těchto Podmínek na webových stránkách www.onbee.app a informuje Uživatele o změně Podmínek e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu sdělenou Uživatelem. Uživatel je oprávněn změnu Podmínek odmítnout nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data vyrozumění Uživatele o změně Podmínek, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v článku 11 níže, čímž vypoví Smlouvu s výpovědní dobou třiceti (30) dnů. V takovém případě se změna Podmínek na Uživatele vztahovat nebude v rozsahu, v jakém Uživatel se změnou nesouhlasí, a Smlouva bude trvat za Podmínek původních po výpovědní dobu.

10.                 Mlčenlivost

10.1                Pokud není stanoveno ve Smlouvě jinak, nesmí žádná ze Stran zpřístupnit nebo umožnit třetí osobě přístup k důvěrným informacím, které získala od druhé Strany nebo třetích osob v souvislosti s plněním Smlouvy, ani je využívat ke svému prospěchu za jiným účelem, než který vyplývá ze Smlouvy. Za důvěrné jsou považovány všechny informace, které Strana jako důvěrné označila, nebo i informace takto neoznačené, pokud lze důvodně předpokládat, že na jejich nezveřejnění má druhá Strana zájem. Za důvěrné jsou považovány zejména informace o Smlouvě, Stranách, jejich obchodních i soukromých záležitostech, obchodních partnerech, know-how a obchodní tajemství Stran, informace související se Službou, zpřístupněné v libovolné podobě (ústní, písemné, vizuální, datové či jiné podobě) Stranám, jejich zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům, Uživatelům nebo jiným osobám, pokud nebyla již před okamžikem zjištění takové informace prokazatelně zveřejněna. Uživatel se výslovně zavazuje k mlčenlivosti o přístupových údajích ke Službě a o myšlenkách, postupech, strukturách, algoritmech a použitých metodách, na nichž je Služba či její jednotlivé komponenty založeny nebo které obsahují. Tyto znalosti není Uživatel oprávněn využít k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití obdobného či jiného řešení, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo nebo obchodní zájmy Poskytovatele. Strany jsou však oprávněny veřejně uvádět druhou Stranu jako svoji referenci. Povinnosti dle tohoto článku trvají i po zániku Smlouvy po dobu tří (3) let. Strana, která poruší povinnosti vyplývající z ustanovení tohoto článku, je povinna zaplatit druhé Straně smluvní pokutu ve výši 5.000 eur za každé porušení takové povinnosti. Právo na náhradu škody tím není nijak dotčeno.

11.                  Kontaktní údaje Poskytovatele

Máte-li jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se Smlouvy, Podmínek, webových stránek nebo Služby, můžete nám poslat e-mail na e-mailovou adresu stepan@onbee.app.

12.                 Ukončení Smlouvy a Služby

12.1                Ukončení Smlouvy. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Stran nebo písemným okamžitým odstoupením jedné ze Stran dle podmínek uvedených níže. Strany mohou dále kdykoli, i bez udání důvodu, ukončit tuto Smlouvu výpovědí dle podmínek uvedených níže. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se již uhrazená cena předplatného Uživateli nevrací. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení článku 4.4 a článku 9.1 těchto Podmínek.

12.1.1            Výpověď Uživatele. Uživatel tuto Smlouvu vypoví tím, že zruší předplatné Služby či zkušební verzi Služby v nastavení systému Služby. Smlouva je v takovém případě ukončena v souladu s článkem 4.2 výše, tj. Smlouva je ukončena po uplynutí doby, kdy je Služba či zkušební verze Služby aktivní, a dále po uplynutí třiceti (30) dnů od ukončení předplacené Služby či její zkušební verze.

12.1.2           Výpověď Poskytovatele. Poskytovatel vypoví tuto Smlouvu doručením písemné výpovědi Uživateli. Výpovědní doba odpovídá době předplatného Služby či zkušební verze Služby příslušného Uživatele. Doba předplatného Služby či doba zkušební verze Služby příslušeného Uživatele ve smyslu tohoto ustanovení je posuzovaná ke dni doručení výpovědi Uživateli tak, jako by nedocházelo k automatickému obnovení předplatného.

12.1.3           Odstoupení od Smlouvy. Každá ze Stran je oprávněna odstoupit s účinností ke dni doručení projevu vůle o odstoupení druhé Straně v případě závažného porušení Smlouvy druhou Stranou. Za závažné porušení ve smyslu tohoto článku se považují zejména (i) důvody pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 2002 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (ii) neuhrazení ceny předplatného Uživatelem, (iii) skutečnost, že druhá Strana vstoupí do likvidace nebo (iv) pokud pravomocným rozhodnutím příslušného soudu bude potvrzeno, že je druhá Strana v úpadku.

12.2               Ukončení Služby. Poskytovatel je oprávněn kdykoli podle vlastního uvážení dočasně nebo trvale ukončit provoz svých webových stránek a/nebo Služby nebo jakékoli jejich části, a to bez předchozího upozornění. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s ukončením provozu svých webových stránek a/nebo Služby a ztrátou jakýchkoli dat.

12.3               Ustanovení článku 10 a článků 13 až 20 zůstávají účinná i po ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

13.                 Smluvní pokuta za porušení Smlouvy

13.1                V případě, že jedna Strana poruší kteroukoli povinnost, která ji vyplývá ze Smlouvy či z těchto Podmínek, odlišnou od povinnosti dle článku 10 výše, je povinna zaplatit druhé Straně smluvní pokutu ve výši 30 % z ročního předplatného za každé porušení takové povinnosti. Roční předplatné bude pro účely tohoto ustanovení určeno dle plánu zvoleného Uživatelem, který je v dané situaci buďto porušující Stranou či poškozenou Stranou, v okamžiku porušení a dle Ceníku platného v okamžiku, kdy došlo k porušení. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením nijak dotčeno, přičemž v souvislosti s případným nárokem na náhradu škody se vždy uplatní omezení odpovědnosti Stran dle článku 8.2 výše.

14.                 Rozhodné právo a soudní příslušnost

14.1                Smlouva i jakákoli mimosmluvní práva a povinnosti z ní nebo v souvislosti s ní vyplývající se řídí a musí být vykládány v souladu s právem České republiky.

14.2               Veškeré spory, nároky nebo jakékoli neshody vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které budou předmětem sporu mezi Poskytovatelem a Uživatelem (včetně otázek vztahujících se k její platnosti, účinnosti a výkladu), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

15.                 Zákaz postoupení a jednostranného započtení

15.1                Uživatel není oprávněn postoupit ani jinak převést jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy postoupením pohledávky, převzetím dluhu nebo postoupením Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

15.2               Uživatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti jakékoli pohledávce Poskytovatele bez ohledu na to, zda pohledávky vyplývají ze Smlouvy nebo z jiného právního titulu.

16.                 Písemná forma

16.1                V souladu s § 562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je písemná forma jakéhokoliv právního jednání dle této Smlouvy, tj. zejména výpovědi dle této Smlouvy či souhlasu, zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

17.                  Oddělitelnost

17.1                Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení Smlouvy nebo Podmínek, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku Smlouvy nebo Podmínek. V případě, že se kterékoli ustanovení Smlouvy nebo Podmínek stane z jakéhokoli důvodu neúčinné nebo neplatné, Strany jsou povinny se o tom informovat a dohodnout se na právně přijatelném řešení, kterým by dosáhly obchodních cílů obsažených v těchto neúčinných anebo neplatných ustanoveních Smlouvy nebo Podmínek.

18.                 Úplná dohoda

18.1                Smlouva a Podmínky obsahují úplné ujednání mezi Stranami týkající se předmětu Smlouvy a Podmínek a nahrazují jakoukoli předchozí písemnou nebo ústní dohodu mezi Stranami týkající se záležitostí ve Smlouvě či v Podmínkách.

19.                 Vzdání se práva

19.1                Neuplatnění ani prodlení kterékoli Strany s uplatněním jakéhokoli práva dle Smlouvy či Podmínek a žádná forma jednání mezi Stranami nebude vykládána ani nebude fungovat jako vzdání se takového práva, ani žádné jednotlivé ani částečné uplatnění jakéhokoli práva nebude bránit jinému nebo dalšímu jeho uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva.

19.2               Jakékoli neuplatnění postihu za porušení kteréhokoli ustanovení Smlouvy či Podmínek nebo nesplnění na jejím základě se nepovažuje za vzdání se postihu za jakékoli následné porušení nebo nesplnění a v žádném případě jím nejsou dotčeny další ustanovení Smlouvy či Podmínek.

20.                Vztah Podmínek ke Smlouvě

20.1               V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a těmito Podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy.

21.                 Účinnost

21.1                Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 07. 2022.